Công văn 3947 giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất 6 tháng năm 2016