Công văn 1871 giải trình chênh lệch lợi nhuận tổng hợp 2016