Chốt danh sách cổ đông tham dự DHCD thường niên năm 2015