Chấm dứt hợp đồng lao động với Phó Tổng giám đốc Ông Cao Bá Huy