CBTT về việc chuyển nhượng CP của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đầu tư tại PTI

Công bố thông tin thoái vốn PTI
Xem chi tiết tại link sau:  https://drive.google.com/drive/folders/1U8SDYuMSqyz5Il4V8QdKbYiFw2SJ-Kdx?usp=sharing