Báo cáo UBCKNN sau phát hành cổ phiếu riêng lẻ - Năm 2015