Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Bùi Xuân Thu _Nguyên Tổng giám đốc PTI