Ứng viên vui lòng click vào mẫu đơn ứng tuyển tương ứng theo link dưới đây: 

1. Mẫu đơn ứng tuyển - PTI

2. Mẫu đơn ứng tuyển - LAP