Chính sách tuyển dụng

Tuyển dụng và đào tạo là nhiệm vụ hàng đầu và liên tục của PTI trong công tác nhân sự, nhằm đảm bảo cho PTI có đủ nhân lực có kiến thức, kỹ năng, sức khỏe và phẩm chất tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

Tuyển dụng theo các nguyên tắc sau:

  •  Tuyển dụng xuất phát từ nhu cầu, nhiệm vụ công tác, đảm bảo công khai, công bằng và minh bạch;

  •  Tuyển dụng đúng người vào đúng việc;

  •  Tiêu chuẩn chọn lãnh đạo: Tâm - Tài - Tầm - Trí - Tình; 

  •  Tiêu chuẩn chọn nhân viên: Năng lực - Trung thực - Thông minh - Tự tin - Nhiệt huyết;

  •  Ưu tiên các yếu tố: Trình độ, kinh nghiệm, đạo đức nghề nghiệp, khả năng gắn bó lâu dài;

  •  Khuyến khích cán bộ đang làm việc tại PTI tham gia ứng tuyển vào các vị trí mà PTI có nhu cầu tuyển dụng;

Chính sách đào tạo

PTI luôn tạo điều kiện để người lao động có cơ hội được đào tạo phát triển nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp trong phong cách làm việc, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp, nhiệt tình phục vụ khách hàng.

Đào tạo theo các nguyên tắc sau:

  •  Đào tạo xuất phát từ nhu cầu, nhiệm vụ công tác, đảm báo đúng người, đúng việc, có tính kế thừa;

  •  Đào tạo phải tính đến yếu tố hiệu quả, phù hợp giữa chi phí bỏ ra và kết quả cuối cùng, cán bộ sau đào tạo phải đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc;

  •  Tổng công ty khuyến khích người lao động tự nâng cao trình độ;

  •  Cán bộ sau đào tạo có cơ hội thăng tiến;