Thông tin ứng cử viên HĐQT và Ban kiểm soát được đề cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2024

12/04/2024

PTI công bố thông tin về ứng cử viên được đề cử giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024