Thông báo mất ấn chỉ PTI Thừa Thiên Huế tháng 5/2016