Thông báo mất ấn chỉ PTI Thừa Thiên Huế ngày 07/11/2016