Thông báo mất ấn chỉ PTI Thừa Thiên Huế ngày 04/10/2016