Thông báo mất ấn chỉ PTI Thăng Long ngày 26/09/2016