Thông báo mất ấn chỉ của PTI Thăng Long ngày 25/04/2016