Thông báo mất ấn chỉ của PTI Thăng Long ngày 24/05/2016