Thông báo mất ấn chỉ của PTI Thăng Long ngày 20/05/2016