Thông báo mất ấn chỉ của PTI Thăng Long ngày 05/04/2016