Thông báo mất ấn chỉ của PTI Thăng Long ngày 02/08/2016