Thông báo mất ấn chỉ của PTI Nam Sông Hồng ngày 10/05/2016