Thông báo mất ấn chỉ của PTI Lào Cai ngày 28/06/2016