Thông báo mất ấn chỉ của PTI Bình Định ngày 05/05/2016