Thông báo mất ấn chỉ của PTI Âu Lạc ngày 16/06/2016