Thế nào là bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp?

Thế nào là bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp? 

 

         Trả lời 

 

Đối tượng bảo hiểm chính là trách nhiệm pháp lý của các doanh nghiệp giao nhận phát sinh trong quá trình cung ứng dịch vụ giao nhận kho vận. Ngoài ra, sản phẩm bảo hiểm tổng hợp này cũng mở rộng đối với một số các thiệt hại vật chất, chi phí liên quan. Cụ thể, bao gồm các loại cơ bản sau: 

 

1. Bảo hiểm Container, Pallet, Trailer, bao gồm: 

 

Mọi rủi ro đối với tổn thất vật chất hoặc thiệt hại đối với các thiết bị được bảo hiểm nêu trong đơn bảo hiểm 

 

Trách nhiệm đóng góp tổn thất chung, cứu hộ và/ hoặc chi phí cứu hộ có liên quan đến thiết bị được bảo hiểm  

 

Trách nhiệm của người được bảo hiểm phải trả đúng hạn chi phí thuê theo công nhật (không phải là chi phí thuê mua) liên quan đến thiết bị được bảo hiểm bị tổn thất hoặc thiệt hại. 

 

2. Bảo hiểm trách nhiệm đối với Người thứ ba 

 

Trách nhiệm đối với bờn thứ ba: bao gồm các phí tổn và chi phí phát sinh ngoài điều khoản các dịch vụ được bảo hiểm có liên quan đến: 

 

Thương tật thân thể, bệnh tật đột xuất con người 

Tổn thất hay thiệt hại ngẫu nhiên đối với tài sản 

Tổn thất là hậu quả của các nguyên nhân nói trên 

 

Các trách nhiệm theo hợp đồng có hiệu lực pháp lý đó được thông báo trước và được người bảo hiểm chấp thuận bằng văn bản. 

 

3.Bảo hiểm trách nhiệm liên quan đến hàng hoá 

 

Trách nhiệm liên quan đến tổn thất, sự hủy hoại hay thiệt hại đối với hàng hoá theo các điều kiện thương mại được chấp nhận và /hoặc Công ước quốc tế và/ hoặc luật pháp quốc gia áp dụng 

 

Trách nhiệm đối với tổn thất là hậu quả theo sau sự hủy hoại hay thiệt hại đối với hàng hóa và sự chậm trễ ngẫu nhiên trong việc giao hàng 

 

4.   Bảo hiểm do lỗi sơ suất hay bất cẩn. Bảo hiểm cho các khiếu nại: 

 

Do hành vi cẩu thả, sơ suất và bất cẩn mà vì đó người được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm pháp lý 

 

Gây ra bởi người ủy nhiệm và/hoặc giám đốc và/hoặc thư ký và/ hoặc nhân viên văn phòng của người được bảo hiểm 

 

Hoạt động kinh doanh được người được bảo hiểm hay đại diện hoặc người tiền nhiệm cung cấp các dịch vụ 

 

5. Bảo hiểm trách nhiệm đối với cơ quan chức năng: bảo hiểm trách nhiệm pháp lý thanh toán bồi thường các khiếu nại, tiền phạt do một cơ quan chức năng buộc người được bảo hiểm phải chịu và là hậu quả của việc giao thiếu hoặc thừa, vi phạm các quy định xuất nhập khẩu, không tuân theo các quy định liên quan đến chứng từ 
hàng hóa. 

 

6.   Bảo hiểm cho các chi phí và phí tổn, bao gồm: 

 

Các chi phí cần thiết hợp lý để ngăn ngừa, giảm thiểu tổn thất 

 

Phí tổn tố tụng liên quan đến trách nhiệm được bảo hiểm của người được bảo hiểm 
            

 

Các chi phí cần thiết, hợp lý mà người được bảo hiểm phải bỏ ra để di dời hoặc thanh lý hàng hóa hoặc thiết bị được bảo hiểm 

 

Chi phí phát sinh mà người được bảo hiểm phải gánh chịu để hun khói, khử trùng, tẩy uế hoặc kiểm dịch theo lệnh của cơ quan chức năng hoặc theo trách nhiệm pháp lý 

 

Trách nhiệm đóng góp tổn thất chung và/ hoặc cứu hộ hàng hóa..