Số tiền bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm được xác định như thế nào?

Số tiền bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm được xác định như thế nào? 

 

         Trả lời 

 

Số tiền bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm được xác định theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm. 

 

Số tiền bảo hiểm được chia làm nhiều mức (chẵn tới hàng triệu đồng) để bên mua bảo hiểm có thể lựa chọn, có thể được quy định mức tối thiểu và mức tối đa, có thể thỏa thuận mức khác nhau cho từng đảm bảo (tử vong, thương tật). Ứng với mỗi khoảng số tiền bảo hiểm khác nhau, tỷ lệ phí có thể được quy định khác nhau. Số tiền bảo hiểm hiện nay bằng tiền Việt Nam thường từ 5 triệu đến 100 triệu đồng/ người, bằng ngoại tệ thường từ trên 2.000 USD đến 10.000 USD/ người. Số tiền bảo hiểm là giới hạn trách nhiệm tối đa của DNBH đối với người được bảo hiểm trong một vụ tai nạn, chứ không phải trong cả thời hạn hiệu lực của HĐBH. 

 

Thời hạn bảo hiểm thông thường là 1năm, có thể là 9 tháng, 6 tháng hoặc 3 tháng. Trường hợp tham gia bảo hiểm thời hạn dưới 1 năm, phí bảo hiểm được xác định theo biểu phí ngắn hạn trên cơ sở phí bảo hiểm 1 năm.