QD 25 Gia hạn thời gian giữ chức vụ Phó TGĐ của Ông Đỗ Quang Khánh 2015