Nghị quyết số 11/2023/NQ-PTI-HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023