QD 24 HDQT Gia hạn thời gian giữ chức vụ Phó TGĐ của Ông Huỳnh Việt Khoa - Năm 2015