QD 23 HDQT Gia hạn thời gian giữ chức vụ Tổng Giám Đốc của Ông Nguyễn Trường Giang - Năm 2015