PTI Công bố Quyết định số 29/2023/QĐ-PTI-CTHĐQT về việc thay đổi ngày Đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023