PTI Bình Trị Thiên thông báo mất ấn chỉ ngày 25.4.2023