Ông Mai Xuân Dũng

Ông Mai Xuân Dũng

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Mai Xuân Dũng tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Kinh tế Quốc dân và là Thạc sỹ Kinh tế và Tài chính Quốc tế Đại học Queensland, Úc. Ông công tác trong lĩnh vực bảo hiểm 25 năm và hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.

In Trang