NQ 85HDQT thông qua KQKD 6 tháng đầu năm và KHKD6 tháng cuối năm 2016