NQ 03 HDQTPTI Thành lập công ty thành viên mới - Năm 2015