Những điều cần biết về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Câu 1: Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là gì?
Trả lời: Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là loại hình bảo hiểm bắt buộc của Nhà nước được quy định tại thông tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010 của Bộ Tài chính. Theo đó, các doanh nghiệp bảo hiểm, cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy cơ cháy nổ phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với tài sản bao gồm: Nhà và các công trình kiến trúc kèm theo, máy móc thiết bị và các loại hàng hóa, và vật tư, tài sản khác.
Câu 2: Những loại tài sản nào cần phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc?
Trả lời:
  • Phần công trình: Văn phòng, nhà xưởng, vật kiến trúc;
  • Máy móc, trang thiết bị: Dây chuyền, trang thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh;
  • Hàng hóa: Nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm.

Câu 3: Khách hàng sẽ được những quyền lợi gì khi tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc?
Trả lời:
Được PTI bồi thường (sửa chữa, thay thế hoặc bằng tiền) cho các thiệt hại phát sinh từ rủi ro CHÁY, NỔ gây ra.

Câu 4: Số tiền bảo hiểm được tính theo cách nào?
Trả lời:
Số tiền bảo hiểm có thể được căn cứ theo giá trị thị trường của tài sản.

Câu 5: Nếu không mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thì có bị xử phạt không?
Trả lời:
Có, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với trường hợp cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc nhưng không mua theo quy định (Theo Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 14/06/2012 của Chính phủ)

 
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN - PTI