Những câu hỏi về bảo hiểm xe cơ giới - P3

Câu 7: Tôi tham gia hai công ty bảo hiểm cho xe ô tô cùng một lúc và khi xảy ra tổn thất Tôi có được cả hai công ty bảo hiểm bồi thường hay không?

Trả lời:

· Bảo hiểm trùng sẽ không áp dụng với bảo hiểm Tai nạn Lái, Phụ xe và người ngồi trên xe

· Tổng số tiền bồi thường từ các công ty bảo hiểm sẽ không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế của xe cơ giới và sẽ được bảo hiểm PTI thực hiện theo nguyên tắc sau:

+ Bảo hiểm PTI sẽ chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thoả thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của tất cả các Hợp đồng bảo hiểm/ GCN mà khách hàng đã tham gia bảo hiểm.

 

Câu 8: Tôi xảy ra tai nạn khi không có giấy phép lái xe vậy khi đó Tôi có được bảo hiểm PTI hỗ trợ bồi thường hay không?

Trả lời:

· Không,

· Đây là một điểm loại trừ theo Quy tắc biểu phí bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới ban hành kèm theo Quyết định số 370/2018/QĐ- PTI ngày 26/12/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

· Bảo hiểm PTI không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi lái xe không có Giấy phép lái xe/ Giấy phép điều khiển xe hoặc Giấy phép lái xe/ Giấy phép điều khiển xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phái có Giấy phép lái xe.

· Trường hợp lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe/ Giấy phép điều khiển xe có thời hạn hoặc không thời hạn thì được coi là không có Giấy phép lái xe.Câu 9: Khi đang tham gia bảo hiểm PTI tôi chuyển đổi sang mục đích kinh doanh có cần phải báo cho bảo hiểm PTI hay không, có ảnh hưởng đến bồi thường sau này?

Trả lời:

Phải thông báo ngay lập tức

Theo điều 13 trong Quy tắc biểu phí bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới ban hành kèm theo Quyết định số 370/2018/QĐ- PTI ngày 26/12/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện về việc giảm trừ bồi thường. Trong đó PTI có quyền thực hiện giảm trừ bồi thường theo tỷ lệ giữa số phí bảo hiểm thực nộp và số phí bảo hiểm phải nộp theo quy định trong các trường hợp:

- Chủ xe cơ giới kê khai giấy yêu cầu bảo hiểm sai ( không đúng mục đích sử dụng của xe) dẫn đến PTI tính và thu thiếu phí bảo hiểm so với quy định.

- Chủ xe cơ giới không thông báo cho PTI trong trường hợp có sự gia tăng mức độ rủi ro bảo hiểm để bổ sung phíbảo hiểm ( như chuyển đổi mục đích sử dụng, hoán cải, nâng cấp làm tăng giá trị xe)

- Khi khách hàng bị giảm trừ số tiền bồi thường theo tỷ lệ khác nhau cho các hành vi vi phạm khác nhau, PTI sẽ lựa chọn áp dụng giảm trừ số tiền bồi thường theo tỷ lệ cao nhất.

 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN - PTI