Nghị quyết thông qua kết quả kinh doanh 2013 và kế hoạch kinh doanh 2014