Nghị quyết thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức 2015, thời gian thanh toán cổ tức 2013