Nghị quyết tăng vốn góp của PTI tại Công ty cổ phần IBS - VIệt Nam