Nghị quyết tăng vốn góp của PTI tại Công ty Bảo hiểm Lane Xang (LAP)