Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT-PTI thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017