Nghị quyết HĐQT số 39/NQ-HĐQT-PTI thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020