Nghị định 23/2018/ND - CP và Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc PTI