Hiệu lực của HĐBH tai nạn con người 24/24 bắt đầu và kết thúc khi nào?

Hiệu lực của HĐBH tai nạn con người 24/24 bắt đầu và kết thúc khi nào? 

 

            Trả lời:

 

Hiệu lực của HĐBH bắt đầu từ khi người tham gia bảo hiểm ký kết hợp đồng và có thỏa thuận về việc đóng phí bảo hiểm theo quy định trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm. Hiệu lực bảo hiểm kết thúc khi hết hạn theo thời gian đã quy định tại hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm, hoặc khi người được bảo hiểm bị chết.  

 

Trường hợp một trong hai bên đề nghị hủy bỏ HĐBH phải thông báo cho bên kia biết trước 05 ngày. Nếu hủy bỏ được chấp nhận khi bên được bảo hiểm chưa lần nào được DNBH chấp nhận trả tiền bảo hiểm, người bảo hiểm sẽ hoàn trả 80% phí bảo hiểm cho khoảng thời gian còn lại.