HDQT Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Năm 2015