HĐBH tai nạn con người 24/24 có thể được ký kết theo hình thức nào?

HĐBH tai nạn con người 24/24 có thể được ký kết theo hình thức nào? 

Trả lời:

 

Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 có thể được ký kết cho từng cá nhân, song thường được ký kết theo hình thức bảo hiểm nhóm (bảo hiểm tập thể). 

 

Bảo hiểm cá nhân là HĐBH chỉ có một người được bảo hiểm. Khi các cá nhân hoặc gia đình có yêu cầu tham gia bảo hiểm, người bảo hiểm cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho từng cá nhân. Mỗi HĐBH cá nhân là một bộ phận của bảo hiểm nhóm. Bảo hiểm nhóm (bảo hiểm tập thể) là HĐBH có nhiều người được bảo hiểm. Các pháp nhân hoặc tập thể có thể ký kết HĐBH nhóm cho nhiều người (người được bảo hiểm) kèm theo danh sách các cá nhân được bảo hiểm đó. Những người được bảo hiểm phải có mối quan hệ với người ký kết theo quy định về quyền lợi có thể được bảo hiểm và thỏa mãn một số điều kiện quy định của hợp đồng. 

 

Đối với HĐBH nhóm, sự gắn bó giữa người bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm và người được bảo hiểm là rất chặt chẽ. 

 

– Giữa người tham gia bảo hiểm và người được bảo hiểm phải có mối quan hệ được pháp luật thừa nhận. Mối quan hệ này có thể là quan hệ giữa ông chủ và người làm công ăn lương, quan hệ giữa lãnh đạo với cán bộ, nhân viên trong cơ quan, quan hệ giữa Ngân hàng với người đi vay,… 

 

– Người tham gia bảo hiểm có thể loại trừ người được bảo hiểm ra khỏi hợp đồng (danh sách) trong trường hợp người được bảo hiểm bị chết, hoặc giữa người ký kết và người được bảo hiểm không còn   tồn tại mối quan hệ như đã nêu ở trên, hoặc người được bảo hiểm không trả phí bảo hiểm. 

 

– Người tham gia bảo hiểm trong các HĐBH nhóm là người có quyền thỏa thuận với người bảo hiểm để thay đổi các điều khoản của HĐBH, nhưng phải thông báo cho người được bảo hiểm biết và nếu không đồng ý họ có thể rút khỏi hợp đồng. 

 

– Bảo hiểm nhóm thường chỉ ký kết cho thời hạn một năm bởi vì các thành viên trong nhóm có thể thay đổi theo năm. 

 

Mặc dù bảo hiểm nhóm có bất lợi cho người bảo hiểm trong việc sàng lọc rủi ro, nhưng hình thức ký kết HĐBH nhóm là phổ biến bởi những lợi ích và ưu đãi đối với người bảo hiểm và bên được bảo hiểm. Lợi thế đối với người bảo hiểm là tiết kiệm chi phí ký kết hợp đồng, chi phí quản lý, thuận lợi trong kỹ thuật tính phí,… Bên được bảo hiểm được giảm phí bảo hiểm. Theo Quyết định số 590/TC/BH (16/8/1993) của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đối với các HĐBH tai nạn 24/24 có số người được bảo hiểm từ trên 50 đến 100 người sẽ được giảm 10% tổng số phí, trên 100 người giảm 15% tổng số phí.