Đề nghị đính chính thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 2015