Công văn của PTI về việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại TTLKCKVN 2015