Công ty Bảo hiểm Bưu điện Hải Đăng thông báo mất ấn chỉ