Công ty Bảo hiểm Bưu điện Gia Lai thông báo mất ấn chỉ